Journal Of Pharmaceutical Care

Journal of Pharmaceutical Care (JPC) is an open access journal that focused on experimental and clinical pharmaceutical practices. Manuscript in Clinical Pharmaceutical Practice, Pharmaceutical Care Regulations, Pharmaceutical Care in hospital and community pharmacy, pharmacotherapy, pharmacoepidemiology,...

 
درباره مرکز...
مرکز تحقیقات تجویز و مصرف منطقی دارو یک موسسه پژوهشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران است، که در تاریخ1389/10/12  فعالیت خود را با رای صادره در دویست و هفتمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی آغاز نموده است. این مرکز با اتخاذ رویکرد پژوهشی به عنوان راهکاری برای کاربردی نمودن نتایج تحقیقات، در نظر دارد تا بستری برای انتقال پژوهش به جامعه، ارتقاء و گسترش فرهنگ تجویز و مصرف منطقی دارو در گروه پزشکی و مردم جامعه به جهت کمک به بهبود و ارتقاء سطح سلامت جامعه باشد.