معرفی اعضاء


 • ریاست مرکز
     دکتر خیرالله غلامی
     مرتبه علمی/گروه آموزشی: استاد/گروه داروسازی بالینی
      دانشکده/ دانشگاه: داروسازی/ علوم پزشکی تهران 
          لینک CV


 • معاون پژوهشی مرکز                                                                دکتر مریم تقی زاده قهی

          مرتبه علمی/گروه آموزشی:استادیار/ گروه داروسازی بالینی
          دانشکده/ دانشگاه: داروسازی/ علوم پزشکی تهران

          لینک CV

 

 • اعضاء شورای پژوهشی مرکز 

 • دکتر سید ناصر استاد
مرتبه علمی/گروه آموزشی: استاد/ سم شناسی و داروشناسی
دانشکده/ دانشگاه: داروسازی/ علوم پزشکی تهران
 
 • دکتر آرش رشیدیان

  مرتبه علمی/گروه آموزشی:استاد / علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت
  دانشکده/ دانشگاه: بهداشت/ علوم پزشکی تهران
  لینک CV
   
 • دکتر محمدرضا جوادی

  مرتبه علمی/گروه آموزشی: استاد/گروه داروسازی بالینی
  دانشکده/ دانشگاه: داروسازی/ علوم پزشکی تهران
  لینک CV
   
 • دکتر سها نمازی

  مرتبه علمی/گروه آموزشی:استاد / گروه داروسازی بالینی
  دانشکده/ دانشگاه: داروسازی/ علوم پزشکی تهران
  لینک CV
   
 • دکترملوک حاجی بابایی

  مرتبه علمی/گروه آموزشی:استاد / گروه داروسازی بالینی
  دانشکده/ دانشگاه: داروسازی/ علوم پزشکی تهران
  لینک CV
   
   
 • دکتر سید منصور رضوی

مرتبه علمی/گروه آموزشی:استاد/ پزشکی اجتماعی
دانشکده/ دانشگاه: پزشکی/ علوم پزشکی تهران
 لینک CV
 

 • دکتر زهرا جهانگرد رفسنجانی

مرتبه علمی/گروه آموزشی:استادیار/ پزشکی اجتماعی
دانشکده/ دانشگاه: پزشکی/ علوم پزشکی تهران
         
        

 •  دکترسحرناز نجات

مرتبه علمی/گروه آموزشی:استاد / گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
دانشکده/ دانشگاه: بهداشت/ علوم پزشکی تهران 
 
      

 •  دکتر شهیده امینی

مرتبه علمی/گروه آموزشی:استادیار / گروه داروسازی بالینی
دانشکده/ دانشگاه: داروسازی،فارماکوگنوزی/ علوم پزشکی تهران