معرفی اعضاء


 • ریاست مرکز

  دکتر خیرالله غلامی
  مرتبه علمی/گروه آموزشی: استاد/گروه داروسازی بالینی
  دانشکده/ دانشگاه: داروسازی/ علوم پزشکی تهران
  لینک CV

 • معاون پژوهشی مرکز

  دکتر محمدرضا جوادی
  مرتبه علمی/گروه آموزشی:استاد/ گروه داروسازی بالینی
  دانشکده/ دانشگاه: داروسازی/ علوم پزشکی تهران
  لینک CV

 • اعضاء شورای پژوهشی مرکز

  • دکتر رسول دیناروند

   مرتبه علمی/گروه آموزشی: استاد/ فارماسیوتیکس
   دانشکده/ دانشگاه: داروسازی/ علوم پزشکی تهران
   لینک CV
  • دکتر سید ناصر استاد

   مرتبه علمی/گروه آموزشی: استاد/ سم شناسی و داروشناسی
   دانشکده/ دانشگاه: داروسازی/ علوم پزشکی تهران
   لینک CV
  • دکتر آرش رشیدیان

   مرتبه علمی/گروه آموزشی:استاد / علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت
   دانشکده/ دانشگاه: بهداشت/ علوم پزشکی تهران
   لینک CV
  • دکتر مجتبی مجتهد زاده

   مرتبه علمی/گروه آموزشی: استاد/گروه داروسازی بالینی
   دانشکده/ دانشگاه: داروسازی/ علوم پزشکی تهران
   لینک CV
  • دکتر پدیده قائلی

   مرتبه علمی/گروه آموزشی:استاد / گروه داروسازی بالینی
   دانشکده/ دانشگاه: داروسازی/ علوم پزشکی تهران
   لینک CV
  • دکترملوک حاجی بابایی

   مرتبه علمی/گروه آموزشی:استاد / گروه داروسازی بالینی
   دانشکده/ دانشگاه: داروسازی/ علوم پزشکی تهران
   لینک CV
  • دکتر سید منصور رضوی

   مرتبه علمی/گروه آموزشی:استاد/ پزشکی اجتماعی
   دانشکده/ دانشگاه: پزشکی/ علوم پزشکی تهران
   لینک CV