درباره مرکز
 

مرکز تحقیقات تجویز و مصرف منطقی دارو  یک موسسه پژوهشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران است، که در  تاریخ 1389/10/12  فعالیت خود را با رای صادره در دویست و هفتمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی آغاز نموده است. این مرکز با اتخاذ رویکرد پژوهشی به عنوان راهکاری برای کاربردی نمودن نتایج تحقیقات،در نظر دارد تا بستری برای انتقال پژوهش به جامعه،ارتقا و گسترش فرهنگ تجویز و مصرف منطقی دارو در گروه پزشکی و مردم جامعه به جهت کمک به بهبود و ارتقا سطح سلامت جامعه باشد.
این مرکز، ترویج فرهنگ تجویز و مصرف منطقی دارو را در گروه ارایه کنندگان خدمات سلامت و جامعه، به منظور ارتقای سلامت عموم مردم، رسالت اصلی خود به شمار می آورد و در حرکت برای دستیابی به رسالت خود، گسترش دانش با کیفیت بالا و ترجمان دانش به راهبردهای موثر و هزینه اثربخش؛ افزایش اعتماد و اتکای متقابل بین ارایه کنندگان خدمات سلامت، شهروندان و بیماران؛ و همچنین بسط پژوهش‌های مرتبط با توانمندسازی جامعه (اعم از شهروندان و بیماران) را برای مصرف منطقی داروها، سرلوحه کار خویش قرار داده است.