1.     عنوان طرح: بررسی اثر الکتروشوک در بیماران مبتلا به اختلال خلقی بر روی سطح فاکتور نوروتروفیک مشتق ازمغز .

English Title: Evaluation of the effect of electroconvulsive therapy on plasma level of BDNF in patients with mood disorder

مجری: دکتر پدیده قائلی

همکاران:دکتر مجتبی مجتهد زاده، دکتر منا کارگر،دکتر ابوالقاسم یوسفی.

سال تصویب:1390

2.     عنوان طرح: تاثیراندازه گیری فشار خون توسط بیمار و پرسنل کادر درمانی در میزانadherence بیماران در رژیم درمانی پرفشاری خون.

English Title: Effect of self – messurement and clinical messurement of blood pressure on therapeutic compliance in hypertension

مجری: دکتر خیراله غلامی

همکاران: دکتر ملوک حاجی بابایی، دکتر محمدرضا جوادی، دکتر عباس محققی، دکتر زهرا جهانگرد رفسنجانی، دکتر آرش رشیدیان، دکتر علیرضا حیاط شاهی.

سال تصویب 1390

3.      عنوان طرح: ارزیابی مداخله آموزشی توسط داروساز شاغل در داروخانه شهری برای بیماران دیابت تیپ 2:یک کارآزمایی تصادفی و کنترل شده.

English Title: Community pharmacists educational interventions in the management of patients with type 2 diabetes: a randomized controlled trial

مجری: دکتر خیراله غلامی

همکاران:  دکتر ملوک حاجی بابایی، دکتر محمدرضا جوادی، دکتر آرش رشیدیان، دکتر زهرا جهانگرد رفسنجانی، دکتر علیرضا حیات شاهی، دکتر امیر سرایانی، دکتر مانیا رادفر.

سال تصویب:1390

4.     عنوان طرح: ارزیابی تداخلات دارو-دارو در بیماران بستری در بخش هماتولوژی-آنکولوژی بیمارستان دکتر شریعتی از مهر تا اسفند 91.

Englisg Title: Evaluating drug-drug interactions in hospitalized patients at hematology-oncology ward of Dr Shariati Hospital from October2012  to March 2013

مجری: دکتر ملوک حاجی بابایی

همکاران: شیرین السادات بدری، دکتر ایمان کریمی،  دکتر سارا عطایی، دکتر امیرحسین مصلحی.

تاریخ تصویب:1391

5.     عنوان طرح : بررسی مداخلات بهبوددهنده خوددرمانی با دارو و فاکتورهای مرتبط با آن؛ یک مطالعه بیبلیوگرافیک.

English Title: Interventions to improve Self-medication: A Bibliographic research of the literature on related factors

مجری: دکتر ملوک حاجی بابائی

همکاران: دکتر خیراله غلامی، دکتر محمدرضا جوادی، دکتر علیرضا احمدوند، دکتر آوا منصوری، دکتر سید حمید خوئی.

تاریخ تصویب: 1391

6.      عنوان طرح : مقایسه موفقیت رژیم های ثابت و individualized داروی ونکومایسین در دستیابی به غلظت های خونی توصیه شده توسط راهنماهای بالینی در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه

English Title: Comparison of fixed and individualize regimen of vancomycin in achievement to recommended blood concentration based on clinical guidelines in critically ill patients   

مجری: دکتر محتبی مجتهدزاده

همکاران: دکتر خیراله غلامی، دکتر سارا موسوی، دکتر کوروش صادقی، دکتر فرهاد نجم الدین.

تاریخ تصویب: 1391

7.      عنوان طرح: ارزیابی کارایی مداخله تله فارماسی در بهبود پایبندی به دارو درمانی، مراقبت های فردی و شاخص های بالینی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 

English Title: Evaluation of a Tele-Pharmacy Service to Improve Medication Adherence, Selfcare activity, and Hb1Ac in Type 2 Diabetic Patients

مجری: دکتر خیراله غلامی

همکاران: دکتر ملوک حاجی بابایی، دکتر محمدرضا جوادی، دکتر زهرا جهانگرد رفسنجانی، دکتر امیر سرایانی.

تاریخ تصویب: 1391

8.     عنوان طرح: استاندارد سازی نسخه فارسی دو پرسشنامه سنجش پایبندی به دارو درمانی (Morisky & Hill-Bone) در بیماران مبتلا به پرفشاری خون.

English Title: Validation of a Persian version of the Morisky & Hill- Bone adherence scales in hypertensive adult patients

مجری: دکتر خیراله غلامی

همکاران: دکتر زهرا جهانگرد رفسنجانی، دکتر امیر سرایانی، دکتر ملوک حاجی بابایی، دکتر علیرضا احمدوند، دکتر مهدی رجبی، دکتر سحر صالح، MoriskyDonald E.

تاریخ تصویب: 1392

9.     عنوان طرح : استاندارد سازی پرسشنامه Therapy-related Symptom Checklist – Child (TRSC-C)به زبان فارسی و بررسی عوارض درمان های انکولوژی در کودکان مبتلا به سرطان.

English Title: Validation of Persian version of the “Therapy-related Symptom Checklist – Child” (TRSC-C) and assessment of adverse effects of chemotherapy in pediatric cancer patients

مجری: دکتر ملوک حاجی بابائی

همکاران: دکتر خیراله غلامی، دکتر منا کارگر، دکتر آوا منصوری جاجایی، دکتر حمید خویی، دکتر پدیده قائلی، دکتر علیرضا احمدوند، دکتر شهلاانصاری، دکتر رزیتا معتقدی، دکتر آرش رشیدیان.

تاریخ تصویب: 1392

10. عنوان طرح : غربالگری ریسک فاکتورهای بیماری های قلبی- عروقی در داروخانه آموزشی دانشکده داروسازی: ارزیابی نگرش داروسازان، دیدگاه دریافت کننده­گان خدمت و میزان موفقیت در یک پروژه پایلوت ارائه خدمت.

English Title: Community pharmacy-based cardiovascular risk screening: Evaluation of pharmacists attitudes, consumers views, and success rate in a pilot service delivery project

مجری: دکتر خیراله غلامی

همکاران: دکتر زهرا جهانگرد رفسنجانی، دکتر امیر سرایانی، دکتر محمدرضا جوادی ، دکتر آرش رشیدیان، دکتر مریم تقی زاده قهی، دکتر نگار حکیم زاده.

تاریخ تصویب: 1392

11. عنوان طرح : بررسی شاخص­های تجویز و مصرف منطقی داروهای مورد استفاده در بیماران بستری بیمارستان روانپزشکی.

English Title: Evaluation of rational prescribing and use indicators of medications in a psychiatric hospital

مجری: دکتر پدیده قائلی

همکاران: دکتر محمدرضا جوادی، دکتر ملوک حاجی بابایی، دکتر خیراله غلامی، دکتر منا کارگر، دکتر آوا منصوری جاجایی، دکتر سید حمیدخوئی، دکتر همایون امینی، دکتر آسیه عشوری.

تاریخ تصویب: 1392

12. عنوان طرح : بررسی شاخص های تجویز و مصرف منطقی داروهای مورد استفاده در بیماران بستری بخش داخلی عمومی بیمارستان شریعتی در سال 92-92           

English Title: Evaluation of rational prescribing and usage indicators of medications in general internal ward of ُShariati hospital          

مجری: دکتر محمدرضا جوادی

همکاران: دکتر ملوک حاجی بابایی، دکتر خیراله غلامی، دکتر مانیا رادفر، دکتر آوا منصوری، دکتر منا کارگر، دکتر آسیه عشوری،

تاریخ تصویب: 1392

13.  عنوان طرح : بررسی شاخص های آماده سازی و تزریق (administration) داروهای مصرفی در بیماران تحت پیوند مغز استخوان     

English Title: Evaluation of preparation and injection (administration) indicators of parenteral medications in the patients undergoing bone marrow transplantation.  

مجری: دکتر ملوک حاجی بابایی

همکاران: دکتر خیراله غلامی، دکتر آوا منصوری، دکتر محمدرضا جوادی، دکتر حمید خوئی، دکتر منا کارگر، دکتر علیرضا احمدوند، دکتر کیانا مؤذنی.

تاریخ تصویب: 1392

14. عنوان طرح : استاندارد سازی و بررسی تورش مطلوبیت اجتماعی (Social Desirability Bias) برای نسخه فارسی پرسشنامه پایبندی دارویی موریسکی (Morisky Medication adherence scale) در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2.

English Title: Validation and social desirability bias evaluation of Persian version of the Morisky medication adherence scale in type. 2 diabetes patients

مجری: دکتر خیراله غلامی

همکاران: دکتر امیر سرایانی، دکتر مریم تقی زاده ، دکتر مانیا رادفر، دکتر زهرا چهانگرد رفسنجانی، دکتر آسیه عشوری، دکتر آرش رشیدیان ، دکتر محمدحسین رنجبر، دکتر امیر جعفریان، MoriskyDonald E.

تاریخ تصویب: 1393

15. عنوان طرح : بررسی وضعیت دارودرمانی و کنترل بیماری در مبتلایان به دیابت نوع دو منطقه 17 تهران در سال 1393          

English Title: Evaluation of pharmacotherapy and disease management status in type-2 diabetic patients living in the 17th district of Tehran (2014)       

مجری: دکتر خیراله غلامی

همکاران: دکتر ملوک حاجی بابایی، دکتر امیر سرایانی، دکتر مریم تقی زاده ، دکتر مانیا رادفر، دکتر منا کارگر، دکتر آرش رشیدیان ، دکتر محمدحسین رنجبر، دکتر امیر جعفریان، MoriskyDonald E.

تاریخ تصویب: 1393

16. عنوان طرح : بررسی شدت بیماری انسداد مزمن تنفسی و ارتباط آن با استفاده صحیح از داروهای استنشاقی و پایبندی به درمان

English Title: Assessment of the association between inhaler technique and adherence to medication with severity of symptoms in COPD patients

مجری: دکتر ملوک حاجی بابایی

همکاران: دکتر خیراله غلامی ، دکتر منا کارگر ، دکتر امیر سرایانی، دکتر آسیه عشوری، دکتر شهیده امینی.

تاریخ تصویب:1393