1.      عنوان طرح: بررسی اثر الکتروشوک در بیماران مبتلا به اختلال خلقی بر روی سطح فاکتور نوروتروفیک مشتق ازمغز.                                                                                    

 

English Title: Evaluation of the effect of electroconvulsive therapy on plasma level of BDNF in patients with mood disorder

مجری: دکتر پدیده قائلی

همکاران: دکتر مجتبی مجتهد زاده، دکتر منا کارگر،دکتر ابوالقاسم یوسفی.

سال تصویب:1390

 

2.     عنوان طرح: تاثیراندازه گیری فشار خون توسط بیمار و پرسنل کادر درمانی در میزان  adherence بیماران در رژیم درمانی پرفشاری خون.

 

English Title: Effect of self – messurement and clinical messurement of blood pressure on therapeutic compliance in hypertension

مجری: دکتر خیراله غلامی

همکاران: دکتر ملوک حاجی بابایی، دکتر محمدرضا جوادی، دکتر عباس محققی، دکتر زهرا جهانگرد رفسنجانی، دکتر آرش رشیدیان، دکتر علیرضا حیاط شاهی.

سال تصویب: 1390

 

3.      عنوان طرح: ارزیابی مداخله آموزشی توسط داروساز شاغل در داروخانه شهری برای بیماران دیابت تیپ2 : یک کارآزمایی تصادفی و کنترل شده.

 

English Title: Community pharmacists educational interventions in the management of patients with type 2 diabetes: a randomized controlled trial

مجری: دکتر خیراله غلامی

همکاران: دکتر ملوک حاجی بابایی، دکتر محمدرضا جوادی، دکتر آرش رشیدیان، دکتر زهرا جهانگرد رفسنجانی، دکتر علیرضا حیات شاهی، دکتر امیر سرایانی، دکتر مانیا رادفر.

سال تصویب:1390

 

4.     عنوان طرح: ارزیابی تداخلات دارو-دارو در بیماران بستری در بخش هماتولوژی-آنکولوژی بیمارستان دکتر شریعتی از مهر تا اسفند 91.

 

Englisg Title: Evaluating drug-drug interactions in hospitalized patients at hematology-oncology ward of Dr Shariati Hospital from October 2012 to March 2013

مجری: دکتر ملوک حاجی بابائی

همکاران: دکتر شیرین السادات بدری، دکتر ایمان کریم زاده، دکتر سارا عطایی، دکتر امیرحسین مصلحی.

تاریخ تصویب: 1391

 

5.     عنوان طرح : بررسی مداخلات بهبوددهنده خوددرمانی با دارو و فاکتورهای مرتبط با آن؛ یک مطالعه بیبلیوگرافیک.

 

English Title: Interventions to improve Self-medication: A Bibliographic research of the literature on related factors

مجری: دکتر ملوک حاجی بابائی

همکاران: دکتر خیراله غلامی، دکتر محمدرضا جوادی، دکتر علیرضا احمدوند، دکتر آوا منصوری، دکتر سید حمید خوئی.

تاریخ تصویب: 1391

 

6.     عنوان طرح : مقایسه موفقیت رژیم های ثابت و individualized داروی ونکومایسین در دستیابی به غلظت های خونی توصیه شده توسط راهنماهای بالینی در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه

 

English Title: Comparison of fixed and individualize regimen of vancomycin in achievement to recommended blood concentration based on clinical guidelines in critically ill patients

           

مجری: دکتر محتبی مجتهدزاده

همکاران: دکتر خیراله غلامی، دکتر سارا موسوی، دکتر کوروش صادقی، دکتر فرهاد نجم الدین.

تاریخ تصویب: 1391

 

7.     عنوان طرح: ارزیابی کارایی مداخله تله فارماسی در بهبود پایبندی به دارو درمانی، مراقبت های فردی و شاخص های بالینی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

           

English Title: Evaluation of a Tele-Pharmacy Service to Improve Medication Adherence, Selfcare activity, and Hb1Ac in Type 2 Diabetic Patients

        

مجری: دکتر خیراله غلامی

همکاران: دکتر ملوک حاجی بابایی، دکتر محمدرضا جوادی، دکتر زهرا جهانگرد رفسنجانی، دکتر امیر سرایانی.

تاریخ تصویب: 1391

 

8.     عنوان طرح: بررسی آگاهی و عملکرد شاغلین حرف پزشکی در بیمارستانهای کشور در رابطه با گزارشدهی عوارض و خطاهای دارویی و تعیین مداخلات مناسب.

 

English Title: Evaluation of knowledge and practice of adverse drug reactions and medication errors reporting among health care professionals in hospitals

 

مجری: دکتر گلوریا شلویری

همکاران: دکتر خیراله غلامی، دکتر فانک فهیمی، دکتر محمدرضا جوادی، دکتر مانیا رادفر.

سال تصویب :1391

 

9.     عنوان طرح:  بررسی کلان مصرف دارو در ایران با استفاده از معیار استاندارد سازمان جهانی بهداشت (ATC/DDD) در بازه زمانی 1379-1390

 

English Title: A Comprehensive Evaluation of Medicines Utilization Pattern in Iran Using ATC/DDD Methodology; 2000-2011

 

مجری: دکتر آرش رشیدیان

همکاران: دکتر خیراله غلامی، دکتر امیر سرایانی.

سال تصویب: 1392

 

10.    عنوان طرح: بررسی کیفیت و اثر بالینی مشاوره های ارائه شده توسط یک مرکز اطلاعات دارویی از دیدگاه اعضای گروه درمان

 

English Title: Health care professionals’ evaluation of quality and clinical impact of consultations provided by a drug information center

 

مجری: دکتر محمدرضا جوادی

همکاران:دکتر مریم تقی زاده، دکتر امیر سریانی، دکتر میثم اسماعیلی، دکتر شهیده امینی، دکتر محمد تراز، دکتر آسیه عشوری.

سال تصویب: 1392

 

11.    عنوان طرح: استاندارد سازی نسخه فارسی دو پرسشنامه سنجش پایبندی به دارو درمانی (Morisky & Hill-Bone) در بیماران مبتلا به پرفشاری خون.

 

English Title: Validation of a Persian version of the Morisky & Hill- Bone adherence scales in hypertensive adult patients

مجری: دکتر خیراله غلامی

همکاران: دکتر زهرا جهانگرد رفسنجانی، دکتر امیر سرایانی، دکتر ملوک حاجی بابایی، دکتر علیرضا احمدوند، دکتر مهدی رجبی، دکتر سحر صالح، MoriskyDonald E.

تاریخ تصویب: 1392

 

12.   عنوان طرح : استاندارد سازی پرسشنامه Therapy-related Symptom Checklist – Child (TRSC-C)به زبان فارسی و بررسی عوارض درمان های انکولوژی در کودکان مبتلا به سرطان.

 

English Title: Validation of Persian version of the “Therapy-related Symptom Checklist – Child” (TRSC-C) and assessment of adverse effects of chemotherapy in pediatric cancer patients

 

مجری: دکتر ملوک حاجی بابائی

همکاران: دکتر خیراله غلامی، دکتر منا کارگر، دکتر آوا منصوری جاجایی، دکتر حمید خویی، دکتر پدیده قائلی، دکتر علیرضا احمدوند، دکتر شهلاانصاری، دکتر رزیتا معتقدی، دکتر آرش رشیدیان.

تاریخ تصویب: 1392

 

13.  عنوان طرح : غربالگری ریسک فاکتورهای بیماری های قلبی- عروقی در داروخانه آموزشی دانشکده داروسازی: ارزیابی نگرش داروسازان، دیدگاه دریافت کننده­گان خدمت و میزان موفقیت در یک پروژه پایلوت ارائه خدمت.

 

English Title: Community pharmacy-based cardiovascular risk screening: Evaluation of pharmacists attitudes, consumers views, and success rate in a pilot service delivery project

 

مجری: دکتر خیراله غلامی

همکاران: دکتر زهرا جهانگرد رفسنجانی، دکتر امیر سرایانی، دکتر محمدرضا جوادی ، دکتر آرش رشیدیان، دکتر مریم تقی زاده قهی، دکتر نگار حکیم زاده.

تاریخ تصویب: 1392

 

14.   عنوان طرح : بررسی شاخص­های تجویز و مصرف منطقی داروهای مورد استفاده در بیماران بستری بیمارستان روانپزشکی.

English Title: Evaluation of rational prescribing and use indicators of medications in a psychiatric hospital

مجری: دکتر پدیده قائلی

همکاران: دکتر محمدرضا جوادی، دکتر ملوک حاجی بابایی، دکتر خیراله غلامی، دکتر منا کارگر، دکتر آوا منصوری جاجایی، دکتر سید حمیدخوئی، دکتر همایون امینی، دکتر آسیه عشوری.

تاریخ تصویب: 1392

 

15.  عنوان طرح : بررسی شاخص های تجویز و مصرف منطقی داروهای مورد استفاده در بیماران بستری بخش داخلی عمومی بیمارستان شریعتی در سال 92-92

           

English Title: Evaluation of rational prescribing and usage indicators of medications in general internal ward of ُShariati hospital

 

مجری: دکتر محمدرضا جوادی

همکاران: دکتر ملوک حاجی بابایی، دکتر خیراله غلامی، دکتر مانیا رادفر، دکتر آوا منصوری، دکتر منا کارگر، دکتر آسیه عشوری،

تاریخ تصویب: 1392

 

16.    عنوان طرح : بررسی شاخص های آماده سازی و تزریق (administration) داروهای مصرفی در بیماران تحت پیوند مغز استخوان

           

English Title: Evaluation of preparation and injection (administration) indicators of parenteral medications in the patients undergoing bone marrow transplantation

 

مجری: دکتر ملوک حاجی بابایی

همکاران: دکتر خیراله غلامی، دکتر آوا منصوری، دکتر محمدرضا جوادی، دکتر حمید خوئی، دکتر منا کارگر، دکتر علیرضا احمدوند، دکتر کیانا مؤذنی.

تاریخ تصویب: 1392

 

17.  عنوان طرح : ارزیابی میزان تجویز مناسب و منطقی داروها در سالمندان

 

English Title: Evaluation of Rational and Appropriate Prescribing for Geriatric Patients

 

مجری : دکتر محمدرضا جوادی

همکاران: دکتر خیراله غلامی، دکتر منا کارگر، دکتر آرش رشیدیان، دکتر ملوک حاجی بابایی ، دکتر آوا منصوری، دکتر پدیده قائلی، دکتر حمید خوئی، دکتر آسیه عشوری، دکتر مریم خلعت بری.

تاریخ تصویب:1392

 

18.  عنوان طرح: بررسی وضعیت تجویز و مصرف منطقی داروها در سالمندان بستری در بخش های منتخب بیمارستان شریعتی       

English Title: Evaluation of rational use of drugs in geriatric patients in selected wards in Dr Shariati hospital

 

مجری: ملوک حاجی بابایی

همکاران: دکتر منا کارگر، دکتر خیراله غلامی، دکتر آرش رشیدیان، دکتر آوا منصوری، دکتر حمید خوئی، دکتر آسیه عشوری، دکتر محمدرضا جوادی، دکتر سمیه حنفی، دکتر بهدخت علی نقیان.

تاریخ تصویب: 1392

 

19.   عنوان طرح: ارزیابی میزان و نحوه تجویز منطقی داروی نیلوتینیب در شرایط و پوشش های بیمه ای مختلف

 

English Title: Evaluation of the prescribing pattern of Nilotinib in different insurance coverage

 

مجری: دکتر ملوک حاجی بابایی

همکاران: دکتر آوا منصوری، دکتر کاظم حیدری، دکتر رضا حسین پور.

سال تصویب:1393

 

20.   عنوان طرح: بررسی ارتباط بین نیازهای مشاوره ای و آموزشی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در داروخانه در جهت نحوه مصرف داروهای تزریقی و مدیریت عوارض دارویی

 

English Tite: The relationship between patients with Multiple Sclerosis’ needs for education and consultation in pharmacy in order to the use of injectable drugs and management of related adverse drug reactions

 

مجری: دکتر ملوک حاجی بابایی

همکاران: دکتر آوا منصوری، دکتر کاظم حیدری، دکتر رضا حسین پور.

سال تصویب:1393

 

21.   عنوان طرح : استاندارد سازی و بررسی تورش مطلوبیت اجتماعی (Social Desirability Bias) برای نسخه فارسی پرسشنامه پایبندی دارویی موریسکی (Morisky Medication adherence scale) در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2.

 

English Title: Validation and social desirability bias evaluation of Persian version of the Morisky medication adherence scale in type. 2 diabetes patients

 

مجری: دکتر خیراله غلامی

همکاران: دکتر امیر سرایانی، دکتر مریم تقی زاده ، دکتر مانیا رادفر، دکتر زهرا جهانگرد رفسنجانی، دکتر آسیه عشوری، دکتر آرش رشیدیان ، دکتر محمدحسین رنجبر، دکتر امیر جعفریان، MoriskyDonald E.

تاریخ تصویب: 1393

 

22.  عنوان طرح : بررسی وضعیت دارودرمانی و کنترل بیماری در مبتلایان به دیابت نوع دو منطقه 17 تهران در سال 1393

English Title: Evaluation of pharmacotherapy and disease management status in type-2 diabetic patients living in the 17th district of Tehran (2014)

        

مجری: دکتر خیراله غلامی

همکاران: دکتر ملوک حاجی بابایی، دکتر امیر سرایانی، دکتر مریم تقی زاده ، دکتر مانیا رادفر، دکتر منا کارگر، دکتر آرش رشیدیان ، دکتر محمدحسین رنجبر، دکتر امیر جعفریان، MoriskyDonald E.

تاریخ تصویب: 1393

 

23. عنوان طرح : بررسی شدت بیماری انسداد مزمن تنفسی و ارتباط آن با استفاده صحیح از داروهای استنشاقی و پایبندی به درمان 

English Title: Assessment of the association between inhaler technique and adherence to medication with severity of symptoms in COPD patients     

 

مجری: دکتر ملوک حاجی بابایی

همکاران: دکتر خیراله غلامی ، دکتر منا کارگر ، دکتر امیر سرایانی، دکتر آسیه عشوری، دکتر شهیده امینی.

تاریخ تصویب:1393

 

24.  عنوان طرح : بررسی هزینه پرداختی از جیب توسط سالمندان تحت پوشش بیمه مراجعه کننده به داروخانه های دولتی منتخب شهر تهران

English Title: Assessment of out of pocket payment of insured geriatric patients presented to the selective public pharmacies in Tehran    

 

مجری: دکتر منا کارگر

همکاران: دکتر خیراله غلامی ، دکتر آرش رشیدیان ، دکتر ملوک حاجی بابایی، دکتر آسیه عشوری، دکتر آوا منصوری، مهندس سیامک ارجمند، دکتر مروارید ظریف یگانه.

تاریخ تصویب: 1393

 

25. عنوان طرح : بررسی نسخ داروهای شیمی درمانی ارائه شده به داروخانه های فوق تخصصی اصلی شهر تهران از نظر تجویز ، اصول نسخه نویسی و هزینه     

 

English Title: Evaluation of prescribing, prescription writing quality and cost of prescriptions containing chemotherapy medications

 

مجری: دکتر ملوک حاجی بابایی

همکاران: دکتر خیراله غلامی، دکتر آرش رشیدیان، دکتر مریم تقی زاده قهی، دکتر منا کارگر، دکتر زهرا جهانگرد، دکتر آوا منصوری، دکتر امیر سرایانی، دکتر آسیه عشوری، دکتر سعیده جاویدی، دکتر شیما تشرعی، آقای مهدی غلامپور، خانم سما افجه ای.

تاریخ تصویب: 1393

 

26.  عنوان طرح : بررسی روند مصرف آلبومین در بخش های جراحی انستیتو کانسر و ارزیابی اثر اجرای طرح تحول نظام سلامت و مداخله کمیته دارو-درمان بر روند مصرف دارو

           

English Title: Assessment of albumin utilization in surgery wards of Cancer Institute (TUMS) and evaluation of the effects of Health Reform Plan and the intervention of Drug & Therapeutics Committee to improve rational prescribing  

 

مجری: دکتر زهرا جهانگرد رفسنجانی

همکاران: دکتر خیراله غلامی، دکتر امیر سرایانی، دکتر مرضیه نصرتی، دکتر سیده هانیه کامیاب، دکتر حبیب الله محمودزاده، دکتر جلیل مکارم.

تاریخ تصویب: 1393

 

27. عنوان طرح : ارزیابی الگوی تجویز و مصرف (Drug Utilization Review) واکسن گاردازیل و بررسی عوارض جانبی محتمل آن در ایران          

 

English Title: Drug Utilization Evaluation of Gardasil vaccine and the Probable adverse reactions of it in Iran

           

مجری: دکتر ملوک حاجی بابایی

همکاران: دکتر خیراله غلامی، دکتر سعیده جاویدی، دکتر شیما تشرعی، دکتر مریم تقی زاده قهی، دکتر آوا منصوری، دکتر کاظم حیدری ، دکتر لادن غفاری، آقای مهدی غلامپور .

تاریخ تصویب: 1393

 

28. عنوان طرح : بررسی دانش، نگرش و عملکرد پزشکان در رابطه با تجویز منطقی داروهای آلبومین، کارباپنم ها (ایمی پنم، مروپنم) و پنتوپرازول(تزریقی)، قبل و بعد از ابلاغ پروتکل دارویی در بیمارستان شریعتی تهران     

 

English Title: Evaluation of Knowledge, Attitude and Practice of Prescribers Regarding Appropriate Use of Albumin, Carbapenems (Imipenem, Meropenem) and Pantoprazole (Injectable form) Before and After Drug Protocol Implementation in Shariati Hospital, Tehran.       

 

مجری: دکتر خیراله غلامی

همکاران: دکتر محمدرضا جوادی، دکتر مریم تقی زاده قهی، دکتر حسن ترکمندی، دکتر کاظم حیدری، دکتر علی موافق، دکتر سمیه حنفی، دکتر روشنک حریری.

تاریخ تصویب: 1393

 

29.  عنوان طرح : تاتیر تجویز سلنیوم در بروز و شدت موکوزیت در بیماران مبتلا به کارسینومای سر و گردن دریافت کننده رادیوکموتراپی    

 

English Title: The effect of Selenium on incidence and severity of mucositis in patients undergoing radiochemotherapy with head and neck cancer

           

مجری: دکتر زهرا جهانگرد رفسنجانی

همکاران: دکتر خیراله غلامی، دکتر ملوک حاجی بابایی، دکتر محمدرضا جوادی، دکتر الهه لالی دهقی، دکتر آسیه عشوری، دکتر علی کاظمیان.

تاریخ تصویب: 1393

 

30.  عنوان طرح : ارزیابی اثربخشی مداخله ترکیبی بر روند مصرف استامینوفن تزریقی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی: یک مطالعه سری زمانی منقطع  

 

English Title: Efficacy of a multifaceted intervention on the utilization of parenteral acetaminophen in Iman Khomeini Hospital Complex; an interrupted time series study       

 

مجری: دکتر زهرا جهانگرد رفسنجانی

همکاران: دکتر الهه لالی دهقی، دکتر امیر سرایانی، دکتر سمیه غفاری، خیراله غلامی، دکتر جلیل مکارم، دکتر کاظم حیدری، دکتر عظیم قربانی.

تاریخ تصویب: 1393

 

31.  عنوان طرح: ارزیابی تجویز منطقی شکل تزریقی داروی استامینوفن در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

English Title: Evaluation of the rational use of intravenous acetaminophen in selected hospitals affiliated with Tehran University of Medical Sciences

 

مجری: دکتر منا کارگر

همکاران: دکتر خیراله غلامی، دکتر ملوک حاجی بابایی، دکتر آرش رشیدیان، دکتر منان حاجی محمودی، دکتر سمیه کریمی، دکتر کاظم حیدری.

سال تصویب:1394

 

32. عنوان طرح: بررسی تجویز و مصرف GCSF جهت پیش گیری از نوتروپنی در بیماران مبتلا به سرطان با تومور جامد در انستیتوکنسر بیمارستان امام خمینی(ره)

 

English Title: Evaluation of Granulocyte-Colony Stimulating Factor (GCSF) utilization for neutropenia prevention in cancer patient with solid tumor of Imam Khomeini hospital cancer institute

 

مجری: دکتر زهرا جهانگرد رفسنجانی

همکاران: دکتر خیراله غلامی، دکتر سیده هانیه کامیاب، دکتر صنمبر صدقی، دکتر ژینوس فضل الهی ،دکتر فرهاد شاهی.

سال تصویب:1395

 

33. عنوان طرح : بررسی عملکرد داروخانه های منتخب شهر تهران در ارائه ی داروی آنتی بیوتیک بدون نسخه برای دو بیماری شایع با استفاده از روش بیمارنما

           

English Title: Evaluating The Rationality Of Antibiotic Dispensing Practice In Treating of two Common Infectious Diseases In Selected Community Pharmacies Of Tehran, Using Simulated Patient Method   

 

مجری: دکتر زهرا جهانگرد رفسنجانی

همکاران: دکتر دلارام سلطانی، دکتر امیر سرایانی، دکتر کاظم حیدری، دکتر رامین ابریشمی،

دکتر خیراله غلامی.

تاریخ تصویب: 1395

 

34. عنوان طرح : بررسی روند تجویز آنتی بیوتیک جهت پیش‌گیری از عفونت پس از جراحی و مطابقت آن با دستورالعمل ASHP در انستیتو کانسر مجتمع بیمارستانی امام خمینی در سال 96-1395        

 

English Title: Evaluation of the appropriate perioperative antibiotics prophylaxis and adherence to Guidelines (ASHP) in Cancer Institute, Emam Khomeini Hospital Complex in 1395-96.

           

مجری: دکتر زهرا جهانگرد رفسنجانی

همکاران: دکتر حبیب محمودزاده، دکتر خیراله غلامی، دکتر الهه لالی دهقی، دکتر مهسا توکلی،

دکتر محمدرضا صادقی.

تاریخ تصویب: 1395

 

35. عنوان طرح: بررسی اثر مکمل ملاتونین بر شاخص های آسیب اندازه گیری شده در بیماران دچار سپسیس بستری در بخش مراقبت های ویژه جنرال بیمارستان سینا       

 

English Title: Evaluation of the effect of melatonin supplement on damage associated indicators in patients with sepsis admitted to general intensive care unit of sina hospital 

 

مجری: دکتر مجتبی مجتهدزاده

همکاران: دکتر حسام الدین حسین جانی

سال تصویب: 1396

 

36. عنوان طرح: بررسی عوارض ناخواسته دارویی سرکوب کننده ی سیستم ایمنی خوراکی (آزاتیوپرین، مایکوفنولات، متوتروکسات، سیکلوسپورین وسیکلوفسفامید) در بیماری های اتوایمییون نورولوژی در مراجعه کنندگان به کلینک بیمارستان شریعتی به مدت6 ماه     

 

English Title: Evaluation of Adverse drug reaction in patient taking oral Immunosuppressants (Azathioprine,mycophenolate,methotrexate,cyclosporine, Cyclophosphamide)in neurologic autoimmune disorders at Shariati hospital

 

مجری: دکتر خیراله غلامی

همکاران: دکتر نیایش محبی، دکتر منا کارگر.

سال تصویب: 1396