1. عنوان طرح:  بررسی آگاهی و عملکرد شاغلین حرف پزشکی در بیمارستانهای کشور در رابطه با گزارشدهی عوارض و خطاهای دارویی و تعیین مداخلات مناسب.

English Title: Evaluation of knowledge and practice of adverse drug reactions and medication errors reporting among health care professionals in hospitals

مجری: دکتر گلوریا شلویری

همکاران: دکتر خیراله غلامی، دکتر فانک فهیمی، دکتر محمدرضا جوادی، دکتر مانیا رادفر.

سال تصویب :1391

2. عنوان طرح:  بررسی کلان مصرف دارو در ایران با استفاده از معیار استاندارد سازمان جهانی بهداشت (ATC/DDD) در بازه زمانی 1379-1390

English Title: A Comprehensive Evaluation of Medicines Utilization Pattern in Iran Using ATC/DDD Methodology; 2000-2011

مجری: دکتر آرش رشیدیان

همکاران: دکتر خیراله غلامی، دکتر امیر سرایانی.

سال تصویب: 1392

3. عنوان طرح: ارزیابی میزان تجویز مناسب و منطقی داروها در سالمندان.

English Title: Evaluation of Rational and Appropriate Prescribing for Geriatric Patients

مجری: دکتر محمدرضا جوادی

همکاران:دکتر منا کارگر، دکتر خیراله غلامی، دکتر ملوک حاجی بابایی، دکترآوا منصوری جاجایی، دکتر پدیده قائلی، دکتر آسیه عشوری، دکترآرش رشیدیان، دکتر سید حمید خویی.

سال تصویب 1392

4. عنوان طرح: بررسی وضعیت تجویز و مصرف منطقی داروها در سالمندان بستری در بخش های منتخب بیمارستان شریعتی

English Title: Evaluation of rational use of drugs in geriatric patients in selected wards in Dr Shariati hospital

مجری:دکتر حاجی بابایی

همکاران: دکتر منا کارگر، دکتر خیراله غلامی، دکتر ملوک حاجی بابایی، دکترآوا منصوری جاجایی، دکتر آسیه عشوری، دکترآرش رشیدیان، دکتر سید حمید خویی، دکتر محمدرضا جوادی، دکتر سمیه حنفی.

سال تصویب 1392

5. عنوان طرح: بررسی کیفیت و اثر بالینی مشاوره های ارائه شده توسط یک مرکز اطلاعات دارویی از دیدگاه اعضای گروه درمان

English Title: Health care professionals’ evaluation of quality and clinical impact of consultations provided by a drug information center

مجری: دکتر محمدرضا جوادی

همکاران:دکتر مریم تقی زاده، دکتر امیر سریانی، دکتر میثم اسماعیلی، دکتر شهیده امینی، دکتر محمد تراز، دکتر آسیه عشوری.

سال تصویب1392

6. عنوان طرح: تاتیر تجویز سلنیوم در بروز و شدت موکوزیت در بیماران مبتلا به کارسینومای سر و گردن دریافت کننده رادیوکموتراپی

English Title: The effect of Selenium on incidence and severity of mucositis in patients undergoing radiochemotherapy with head and neck cancer

مجری: دکتر زهرا جهانگرد رفسنجانی

همکاران: دکتر خیراله غلامی، دکتر ملوک حاجی بابایی، دکتر محمدرضا جوادی، دکتر اسیه عشوری، دکتر الهه لآلی،دکتر علی کاظمیان .

سال تصویب:1393

7. عنوان طرح: بررسی هزینه پرداختی از جیب توسط سالمندان تحت پوشش بیمه مراجعه کننده به داروخانه های دولتی منتخب شهر تهران

English Title: Assessment of out of pocket payment of insured geriatric patients presented to the selective public pharmacies in Tehran

مجری: دکتر منا کارگر

همکاران: دکتر خیراله غلامی، دکتر ملوک حاجی بابایی، دکتر آوا منصوری جاجایی، دکتر آسیه عشوری، دکتر آرش رشیدیان. تصویب:1393

8. عنوان طرح: بررسی نسخ داروهای شیمی درمانی ارائه شده به داروخانه های فوق تخصصی اصلی شهر تهران از نظر تجویز ، اصول نسخه نویسی و هزینه

English Title: Evaluation of prescribing, prescription writing quality and cost of prescriptions containing chemotherapy medications

مجری: دکتر ملوک حاجی بابایی

همکاران: دکتر خیراله غلامی، دکتر مریم تقی زاده، دکتر امیر سریانی، دکتر آوا منصوری جاجایی، دکتر آسیه عشوری، دکتر آرش رشیدیان، دکتر زهرا جهانگرد رفسنجانی.

سال تصویب1393 

9. عنوان طرح: بررسی روند مصرف آلبومین در بخش های جراحی انستیتو کانسر و ارزیابی اثر اجرای طرح تحول نظام سلامت و مداخله کمیته دارو-درمان بر روند مصرف دارو

English Title: Assessment of albumin utilization in surgery wards of Cancer Institute (TUMS) and evaluation of the effects of Health Reform Plan and the intervention of Drug & Therapeutics Committee to improve rational prescribing

مجری: دکتر زهرا جهانگرد رفسنجانی

همکاران: دکتر خیراله  غلامی، دکتر امیر سرایانی، دکتر مرضیه نصرتی، دکتر سیده هانیه کامیاب،

سال تصویب:1393

10. عنوان طرح: ارزیابی الگوی تجویز و مصرف (Drug Utilization Review) واکسن گاردازیل و بررسی عوارض جانبی محتمل آن در ایران

English Title: Drug Utilization Evaluation of Gardasil vaccine and the Probable adverse reactions of it in Iran

مجری: دکتر ملوک حاجی بابایی

همکاران: دکتر خیراله غلامی، دکتر آوا منصوری جاجایی، دکتر کاظم حیدری، دکتر مریم تقی زاده قهی، دکتر لادن غفاری.

سال تصویب:1393

11. عنوان طرح: بررسی دانش، نگرش و عملکرد پزشکان در رابطه با تجویز منطقی داروهای آلبومین، کارباپنم ها (ایمی پنم، مروپنم) و پنتوپرازول(تزریقی)، قبل و بعد از ابلاغ پروتکل دارویی در بیمارستان شریعتی تهران

English Title: Evaluation of Knowledge, Attitude and Practice of Prescribers Regarding Appropriate Use of Albumin, Carbapenems (Imipenem, Meropenem) and Pantoprazole (Injectable form) Before and After Drug Protocol Implementation in Shariati Hospital, Tehran

مجری: دکتر خیراله غلامی

همکاران: دکتر محمدرضا  جوادی، دکتر مریم  تقی زاده قهی، دکتر حسن ترکمندی، دکتر کاظم حیدری، دکتر سمیه حنفی، دکتر روشنک حریری

سال تصویب:1393

12. عنوان طرح: ارزیابی میزان و نحوه تجویز منطقی داروی نیلوتینیب در شرایط و پوشش های بیمه ای مختلف

 English Title: Evaluation of the prescribing pattern of Nilotinib in different insurance coverage

مجری: دکتر ملوک حاجی بابایی

همکاران: دکتر آوا منصوری، دکتر کاظم حیدری، دکتر رضا حسین پور.

سال تصویب:1393

13. عنوان طرح: بررسی ارتباط بین نیازهای مشاوره ای و آموزشی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در داروخانه در جهت نحوه مصرف داروهای تزریقی و مدیریت عوارض دارویی

English Tite: The relationship between patients with Multiple Sclerosis’ needs for education and consultation in pharmacy in order to the use of injectable drugs and management of related adverse drug reactions

مجری: دکتر ملوک حاجی بابایی

همکاران: دکتر آوا منصوری، دکتر کاظم حیدری، دکتر رضا حسین پور.

سال تصویب:1393

14. عنوان طرح: ارزیابی اثربخشی مداخله ترکیبی بر روند مصرف استامینوفن تزریقی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی: یک مطالعه سری زمانی منقطع

English Title: Efficacy of a multifaceted intervention on the utilization of parenteral acetaminophen in Iman Khomeini Hospital Complex; an interrupted time series study

مجری:دکتر زهرا جهانگرد رفسنجانی

همکاران: دکتر خیراله غلامی، دکتر الهه لآلی، دکتر امیر سریانی، دکتر سمیه غفاری.

سال تصویب:1394

15. عنوان طرح: بررسی انواع و اثربخشی مداخلات داروسازان در بهبود پیامدهای دارودرمانی در بیماران کنسر، یک مرور نظام مند

English Title: Systematic Review Of Types And Effectiveness of interventions on pharmacists in improving pharmacotherapy of cancer patients

مجری: دکتر حاجی بابایی

همکاران: دکتر کاظم حیدری، آوا منصوری جاجایی، دکتر منا کارگر، دکتر مریم تقی زاده، دکتر فاطره سیدعلی پور، دکتر آیدا اسماعیلی.

سال تصویب:1394

16. عنوان طرح: ارزیابی تجویز منطقی شکل تزریقی داروی استامینوفن در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران

English Title: Evaluation of the rational use of intravenous acetaminophen in selected hospitals affiliated with Tehran University of Medical Sciences

مجری: دکتر منا کارگر

همکاران: دکتر خیراله غلامی، دکتر ملوک حاجی بابایی، دکتر آرش رشیدیان، دکتر منان حاجی محمودی، دکتر سمیه کریمی، دکتر کاظم حیدری.

سال تصویب:1394

17. عنوان طرح: بررسی عملکرد داروخانه های منتخب شهر تهران در ارائه ی داروی آنتی بیوتیک بدون نسخه برای دو بیماری شایع با استفاده از روش بیمارنما

English Title: Evaluating The Rationality Of Antibiotic Dispensing Practice. In Treating of two Common Infectious Diseases In Selected Community Pharmacies Of Tehran, Using Simulated Patient Method

مجری: دکتر زهرا جهانگرد رفسنجانی

همکاران: دکتر خیراله غلامی، دکتر رامین ابریشمی، دکتر امیر سرایانی، دکتر کاظم حیدری.

سال تصویب:1395

18. عنوان طرح: بررسی تجویز و مصرف GCSF جهت پیش گیری از نوتروپنی در بیماران مبتلا به سرطان با تومور جامد در انستیتوکنسر بیمارستان امام خمینی(ره)

English Title: evaluation of Granulocyte-Colony Stimulating Factor (GCSF) utilization for neutropenia prevention in cancer patient with solid tumor of Imam Khomeini hospital cancer institute

مجری: دکتر زهرا جهانگرد رفسنجانی

همکاران: دکتر خیراله غلامی، دکتر سیده هانیه کامیاب، دکتر صنمبر صدقی، دکتر ژینوس فضل الهی ،دکتر فرهاد شاهی.

سال تصویب:1395

19. عنوان طرح: بررسی وضعیت اجرای راهنمایADA-2016 در پیشگیری از ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی در بیماران بالای 40 سال مبتلا به دیابت

English Title: Assessment of the ADA guideline 2016 implementation in diabetic patients older than 40 years for cardiovascular disease prevention

مجری: دکتر منا کارگر

همکاران: دکتر خیراله غلامی، دکتر ملوک حاجی بابایی، دکتر مریم تقی زاده قهی.

سال تصویب: 1395

20. عنوان طرح: بررسی روند تجویز آنتی بیوتیک جهت پیش‌گیری از عفونت پس از جراحی و مطابقت آن با دستورالعمل ASHP در انستیتو کانسر مجتمع بیمارستانی امام خمینی در سال 96-1395    

 English Title: Evaluation of the appropriate perioperative antibiotics prophylaxis and adherence to Guidelines (ASHP) in Cancer Institute, Emam Khomeini Hospital Complex in 1395-96.  

مجری: دکتر زهرا جهانگرد رفسنجانی

همکاران: دکتر خیراله غلامی، دکتر الهه لآلی، دکتر حبیب اله محمودزاده.

سال تصویب: 1396

21. عنوان طرح: ارزیابی روند مصرف و هزینه داروهای ضدترشح اسید معده (مهارکننده های پمپ پروتون و آنتاگونیست های رسپتور هیستامین نوع 2 ) در ایران بین سالهای 1379 تا 1395          

English Title: Evaluation of the consumption pattern and cost of anti-secretory agents (proton pump inhibitors and histamine 2 receptor agonists) in Iran form 1379 to 1395

مجری: دکتر منا کارگر

همکاران: دکتر خیراله غلامی، دکتر مریم تقی زاده قهی، دکتر مجید داوری، دکتر عارفه جعفرزاده.

سال تصویب: 1396

22. عنوان طرح: بررسی مصرف داروهای آنتی باکتریال سیستمیک در ایران با استفاده از معیارهای سازمان جهانی بهداشت در بازه زمانی 1395-1379

English Title: Comprehensive Evaluation of Systemic Antibacterial Use in Iran Using WHO ATC/DDDs during 2000-2016

مجری: دکتر مریم تقی زاده قهی

همکاران: دکتر خیراله غلامی، دکتر منا کارگر، دکتر مجید داوری، دکتر عارفه جعفرزاده.

سال تصویب: 1396

23. عنوان طرح: بررسی تأثیر مداخله داروساز در کلینیک مراقبت های دارودرمانی در کاهش مشکلات مرتبط با دارودرمانی در بیماران سرپایی 

English Title: The impact of pharmacist interventions in reducing drug related problems in outpatient setting   

مجری: دکتر خیراله غلامی

همکاران: دکتر الهام حدیدی، دکتر کوروش صادقی، دکتر فرهاد نجم الدین.

سال تصویب: 1396

24. عنوان طرح: بررسی رابطه پلی مرفیسم ژنتیکی ABCB1 درSNP G2677T/A و C3435Tبر غلظت سرمی دیگوگسین بیماران ایرانی دریافت کننده دیگوگسین.         

English Title: Study of ABCB1 gene single nucleotide polymorphisms (SNP) at positions C3435T and G2677T/A and their associations with digoxin serum concentrations among Iranian patients undertreatment with Digoxin          

مجری: دکتر غلامی

همکاران: دکتر سها نمازی، دکتر محمد کسایی، دکتر بهاره کسایی

سال تصویب: 1396

25. عنوان طرح: بررسی عوارض ناخواسته دارویی سرکوب کننده ی سیستم ایمنی خوراکی (آزاتیوپرین، مایکوفنولات، متوتروکسات، سیکلوسپورین وسیکلوفسفامید) در بیماری های اتوایمییون نورولوژی در مراجعه کنندگان به کلینک بیمارستان شریعتی به مدت6 ماه       

English Title: Evaluation of Adverse drug reaction in patient taking oral Immunosuppressants (Azathioprine,mycophenolate,methotrexate,cyclosporine, Cyclophosphamide)in neurologic autoimmune disorders at Shariati hospial

مجری: دکتر خیراله غلامی

همکاران: دکتر نیایش محبی، دکتر منا کارگر.

سال تصویب: 1396

26. عنوان طرح: بررسی تاثیر پلاسمافرز بر اثربخشی انوکساپارین با دوز پیشگیری کننده از ترومبوآمبولی در بیماران نورولوژیک در بیمارستان شریعتی  

English Title: Evaluation of effect of therapeutic plasma exchange on efficacy of prophylactic enoxaparin in neurologic patients in Shariati hospital           

مجری: دکتر خیراله غلامی

همکاران: دکتر نیایش محبی، دکتر مینا بران، دکتر شهرام اویس قرن.

سال تصویب: 1396

27. عنوان طرح: بررسی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی در موقعیت C1236T ژن ABCB1 و حذف ژنتیکی A (deletion A) در ژن OATP1B3 بر غلظت سرمی دیگوگسین در بیماران ایرانی 

English Title: Study of ABCB1 gene single nucleotide polymorphism (SNP) at position C1236T of ABCB1gene and genetic deletion A (deletion A) in OATP1B3 gene and their association with Digoxin serum concentrations among Iranian patients under treatment with Digoxin          

مجری: دکتر سها نمازی

همکاران: فرگل قیدی، بهاره السادات کسایی.

سال تصویب: 1396

28. عنوان طرح: بررسی عوارض ناخواسته دارویی آنتی بادی های مونوکلونال سرکوب کننده ی سیستم ایمنی (ریتوکسیماب-ناتالیزوماب) در مبتلایان به بیماریهای نورولوژیک اتوایمیون مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژی بیمارستان شریعتی

English Title: Evaluation of adverse drug reaction in patients taking immune monoclonal antibodies (rituximab,natalizumab) for neurologic autoimmune disorders at Shariati hospital neurology clinic

مجری:دکتر مریم تقی زاده قهی

همکاران: دکتر خیراله غلامی، دکتر نیایش محبی، دکتر شهریار نفیسی، دکتر سیامک عبدی.

سال تصویب: 1396