بسمه تعالی

رسالت، اهداف و اولویت­های پژوهشی
مرکز تحقیقات تجویز و مصرف منطقی دارو
دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

رسالت مرکز

مرکز تحقیقات تجویز و مصرف منطقی دارو، ترویج فرهنگ تجویز و مصرف منطقی دارو را در گروه ارایه کنندگان خدمات سلامت و در جامعه، به منظور ارتقای سلامت عموم مردم، رسالت اصلی خود به شمار می آورد. این مرکز، در حرکت برای دستیابی به رسالت خود، گسترش دانش با کیفیت بالا و ترجمان دانش به راهبردهای موثر و هزینه اثربخش؛ افزایش اعتماد و اتکای متقابل بین ارایه کنندگان خدمات سلامت، شهروندان و بیماران؛ و همچنین بسط پژوهش‌های مرتبط با توانمندسازی جامعه (اعم از شهروندان و بیماران) را برای مصرف منطقی داروها، سرلوحه کار خویش قرار می دهد.

پایش و مراقبت وضعیت تجویز و مصرف دارو؛ تبیین دلایل و زمینه‌های تجویز و مصرف نامطلوب؛ طراحی، پیاده سازی و ارزشیابی مداخلات تاثیرگذار در بهینه سازی تجویز و مصرف؛ انتشار کتب و مقالات پژوهشی و آموزشی مرتبط و همچنین تلاش برای تقویت محیط سیاستگذاری و تصمیم گیری با محوریت تجویز و مصرف دارو، زیربنای اقدامات پژوهشی، آموزشی و ترویجی مرکز خواهند بود.

 

اهداف مرکز

1-     نیازسنجی و تعیین اولویت‌های پژوهشی تجویز و مصرف منطقی دارو در سطح کشور و منطقه با همکاری مسوولان ذیربط.

2-     شناخت و ارائه راهبردهای موثر و هزینه اثربخش در زمینه تجویز و مصرف منطقی دارو.

3-     انجام پژوهش‌های بنیادی، بالینی، کاربردی، اقتصادی و مدیریتی، در زمینه تجویز و مصرف منطقی دارو.

4-     بهبود تصمیم‌گیری و سیاست گذاری مبتنی بر یافته‌های پژوهش در زمینه تجویز و مصرف منطقی دارو.

5-     بسترسازی انجام پژوهش و تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه تجویز و مصرف منطقی دارو.

6-     گسترش همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی، درمانی، آموزشی و اجرایی در سطح ملی و بین‌المللی.

7-     گسترش انجام پروژه‌های تحقیقاتی و مشاوره‌ای با مشارکت سازمان‌های بین‌المللی، صنایع و سازمانهای دولتی و غیردولتی.

8-     کمک به فرهنگ سازی برای گسترش مشارکت همه جانبه و مسوولیت پذیری اجتماعی ارایه کنندگان خدمات سلامت از طریق ارایه الگوهای مناسب و نتایج پژوهش‌های کاربردی.

9-     شناسایی راههایی برای استفاده بهینه از نتایج طرح‌های تحقیقاتی به منظور حل معضلات تجویز و مصرف دارو در سطح کشور و منطقه.

10- پژوهش در زمینه گسترش رفتارهای حرفه‌ای و اخلاقی از سوی صنایع دارویی و حوزه‌های وابسته در زمینه تجویز و مصرف منطقی دارو.

اولویت‌های پژوهشی مرکز (1): روش‌های پیاده سازی راهنماهای بالینی (clinical guidelines)

·         مطالعات مقایسه‌ای (comparative study) راهنماهای مرتبط با تجویز و مصرف منطقی دارو در ایران.

·         مطالعات مقایسه‌ای بین راهنماهای بالینی مرتبط با تجویز و مصرف منطقی دارو در ایران و سایر کشورها.

·         مطالعات  مشاهده‌ای و مداخله‌ای پس از تدوین راهنماهای بالینی در جهت بهبود و تجویز منطقی دارو و بررسی اثربخشی راهنماها.

·         مطالعات برای تهیه و تدوین راهنماهای بالینی مبتنی بر شواهد.

·         مطالعات برای تهیه و تدوین راهنماهای بالینی برای داروهای پرمصرف و گرانقیمت.

·         مطالعات برای تهیه و تدوین راهنماهای بالینی برای پیشگیری و درمان بیماری های اولویت دار مبتنی بر شواهد بومی.

·         مداخلات آموزشی و کارگاه‌های افزایش دانش در جهت ترویج راهنماها.

اولویت‌های پژوهشی مرکز (2): فهرست داروهای ضروری یا Essential Medicines List (EML)

·         امکان‌سنجی تدوین فهرست داروهای ضروری یا EML در ایران.

·         مطالعات مقایسه‌ای EML برنامه پزشک خانواده و EML در سطوح مختلف نظام ارجاع.

 

اولویت‌های پژوهشی مرکز (3): کمیته‌های دارو درمان منطقه‌ای و بیمارستانی و مداخلات ممیزی و بازخورد (Audit and Feedback)

·         انجام مطالعات Drug Utilization Evaluation یا DUE.

·         مطالعه بر روی ترکیب (mix) تخصص‌ها و افراد مورد نیاز در کمیته‌های دارو درمان منطقه‌ای و بیمارستانی.

·         مطالعه بر روی روش‌های مطلوب و مناسب برای بررسی نسخ در کمیته‌های دارو درمان منطقه‌ای و بیمارستانی.

·         استفاده از نتایج مطالعات DUE و طراحی مطالعات مداخله‌ای در جهت بهبود تجویز منطقی دارو.

·         طراحی مطالعات تحلیل هزینه یا Cost Analysis.

·         بررسی رفتارهای تجویزکنندگان و مصرف‌کنندگان دارو بر مبنای راهنماها ویا شاخص‌های تجویز منطقی دارو.

·         مطالعات مداخله‌ای جهت بهبود رفتار با ارایه بازخورد در گروه‌های مخاطب.

 

اولویت‌های پژوهشی مرکز (4): مداخلات آموزشی

·         پژوهش در زمینه مداخلات آموزشی برای بهبود تجویز منطقی دارو از سوی ارایه‌کنندگان خدمات سلامت.

·         پژوهش در زمینه مداخلات آموزشی برای بهبود dispensing یا پیچیدن دارو.

·         پژوهش در زمینه مداخلات آموزشی برای بهبود مصرف منطقی دارو در دریافت‌کنندگان خدمات سلامت و عموم افراد جامعه.

·         مطالعات مقایسه‌ای کوریکولوم‌های آموزش تجویز و مصرف منطقی دارو در مقاطع تحصیلی گوناگون در ایران و سایر کشورها.

·         طراحی مداخلات آموزشی در جهت بهبود تجویز و مصرف منطقی دارو براساس بررسی‌های پیمایشی (Surveys) بر روی جمعیت عمومی.

·         طراحی مطالعات تبعیت از درمان (کمپلیانس) در جمعیت‌های بیماران.


اولویت‌های پژوهشی مرکز (6): مراکز اطلاع‌رسانی دارویی

·         مقایسه مراکز DPIC داخلی و کشورهای دیگر (منطقه و بین‌المللی).

·         بررسی داده‌های مراکز DPIC بر مبنای شاخص‌های این مراکز و استفاده از آنها در جهت بهبود تجویز و مصرف منطقی دارو.

 

اولویت‌های پژوهشی مرکز (8): مداخلات قانونی (Appropriate and enforced regulations)

·         بررسی پیامدها و اثرات نهایی سیاست‌های دارویی در جهت تجویز و مصرف منطقی داروها.

 

اولویت‌های پژوهشی مرکز (9): توسعه مطالعات مرور نظام‌مند و پژوهش‌های بیبلیوگرافی

·         مرور نظام‌مند تعیین اثربخشی و هزینه اثربخشی مداخلات برای بهینه سازی تجویز دارو.

·         مرور نظام‌مند تعیین اثربخشی و هزینه اثربخشی مداخلات برای بهینه سازی خوددرمانی.

·         مرور نظام‌مند تعیین کارآمدی درمان‌های دارویی در بیماری‌های گوناگون.

 

سایر موضوعات پژوهشی (9)

·         طراحی مطالعات مرتبط با واکنش‌های نامطلوب دارویی (ADR).

·         طراحی مطالعات مرتبط با خطاهای دارویی (Medication Errors).

·         تعیین الگوهای خوددرمانی و مصرف منطقی دارو.

·         استفاده از امکانات سلامت الکترونیک و سلامت همراه برای مراقبت های دارویی در سلامت.

·         مطالعات بر روی فهرست داروهای مشمول بیمه.

·         مطالعات بر روی فهرست داروهای مشمول رایانه.

·         مطالعات توسعه سامانه اطلاعات دارویی.

·         مطالعات برای تدوین ضوابط و دستورالعمل های ملی بر اساس استانداردهای بین المللی در حوزه های جدید مانند کارآزمایی بالینی، تحقیق و توسعه و بازرسی دارویی.

·         مطالعات در جهت استانداردسازی مصرف دارو در قالب نظام سطح بندی مراقبت ها در بخش دولتی و غیردولتی.

·         مطالعات بر روی تبلیغات محصولات دارویی و انطباق آنها با اصول جامعیت، صحت و قانونمندی.

·         مطالعات بر روی نظام های گزارش دهی و نظارت بر کیفیت دارو و عوارض آن پس از ورود به بازار.