- دوره آموزشی فارماکواپیدمیولوژی ، 15 و 16 شهریور 1391

 

 

-کارگاه های آموزشی اصول پژوهش:

 که شامل کارگاه های زیر می باشد:

- مرور ساختار یافته و متاآنالیز، 24 و 25 آبان 1391

- اصول روش تحقیق و نگارش پروپوزال، 16 آذر 1391

- ابزارهای اندازه گیری و پرسشنامه، محاسبه حجم نمونه و نمونه گیری، 5 بهمن 1391

- نگارش مقالات علمی، نرم افزارهای مدیریت رفرانس، 19 بهمن 1391